ហាងលក់ទំនិញរួចពន្ធយើងខ្ញុំ គឺស្ថិតនៅមុខច្រកចូលកាស៊ីណូ។ រាល់ទំនិញទាំងឡាយគឺសុទ្ធល្អ និងមិនមានពន្ធដូចជា ស្រា បារី អាបាឡូន និង ទំនិញផ្សេងៗទៀត។