ក្រុមហ៊ុនឡឺម៉ាកាវយើងខ្ញុំមានបន្ទប់ និងការិយាល័យលក្ខណះស្តង់ដាមានគ្រប់ទំហំសម្រាប់ជួលដែលការសាងសង់ត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសផ្តល់ទំនុកចិត្ត ផាសុខភាព និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជូនដល់លោកអ្នកដើម្បីការបំពេញកិច្ចការងារបានកាន់តែល្អប្រសើរទ្វេរឡើង។

សូមទំនាក់ទំនងជូលតាមរយះទូរស័ព្ទលេខ: 0977 58 58 58